2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Krásne vianočné sviatky

Milé deti, rodičia, priatelia.

Pomaly sa blíži koniec roka, ktorý bol pre nás všetkých iný. Stretávali sme sa veľmi málo a naša činnosť je stále pozastavená, čo nás veľmi mrzí. Sme však presvedčení, že nás čaká Nový rok, v ktorom budeme mať oveľa viac príležitostí na naše spoločné aktivity. A keďže vianočné sviatky sú za dverami, chceme Vám poďakovať za Vašu priazeň, za spoluprácu a dôveru. Prajeme Vám všetkým, aby nadchádzajúci rok bol plný zdravia, pokoja, lásky a smiechu. 

 

Mimoriadne opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Oznamujeme všetkým klientom Centra voľného času, že na základe Rozhodnutia

č. 2020/17294:1-A1810 -ktoré je uverejnené nižšie - je činnosť Centra voľného času

zrušená až do odvolania.

 

ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl,

b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,

 c) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v jazykových školách; riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,

d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách,

e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

f) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia jedál a nápojov pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole,

g) v stredných školách, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, sa umožňuje konanie komisionálnych skúšok, rozdielových skúšok a skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,

h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,

i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

1. výlety a exkurzie,

2. športové výcviky a školské športové súťaže,

3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,

 4. kurzy na ochranu života a zdravia,

 5. kurzy pohybových aktivít v prírode,

 6. saunovanie,

7. dni otvorených dverí

 do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

 Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

 

Odôvodnenie:

Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 je dôležité zabezpečiť ochranu zdravia a znížiť tak riziko prenosu tohto ochorenia. V záujme zachovania výchovy a vzdelávania v materských školách, základných školách a školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje k obmedzeniu výchovno-vzdelávacích aktivít na stredných školách podľa § 32 školského zákona (gymnáziách, stredných odborných školách, stredných športových školách, školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách) prezenčnou formou, keďže sa môžu uskutočňovať dištančne.

Toto obmedzenie sa netýka škôl a školských zariadení pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktických škôl a odborných učilíšť, ani žiakov, ktorí získavajú nižšie stredné vzdelanie v rámci osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole. Zároveň na všetkých druhoch škôl sa obmedzujú aktivity, ktoré nie sú kriticky dôležité pre výchovno-vzdelávací proces. V prípade praktického vyučovania, odborného výcviku či odbornej praxe u zamestnávateľa je možné naďalej pokračovať v jeho realizácii podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa, ak jeho realizácia nevyžaduje ubytovanie žiaka v školskom internáte. V opačnom prípade sa praktické vyučovanie, odborný výcvik či odborná prax môžu realizovať len dištančnou formou.

 

Branislav Gröhling

minister školstva, vedy, výskumu a športu

 

Oznam k otvoreniu činnosti CVČ od 5. 10. 2020

Milé deti, Vážení rodičia

Dňa 5. októbra 2020 začína v centre voľného času Trstená  krúžková činnosť. Pred zahájením výchovno-vzdelávacieho procesu Vás prosíme o rešpektovanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Zároveň Vás chceme informovať  o opatreniach v rámci záujmovej činnosti v CVČ.

Záujmová činnosť sa začne 5.10. – pondelok podľa rozvrhu jednotlivých krúžkov. Je na zvážení rodičov, či v aktuálnej situácii budú deti krúžky navštevovať. Členstvo v krúžkoch je dobrovoľné. Informácie o termínoch prvých stretnutí krúžku Vám dajú vedúci jednotlivých záujmových útvarov. Úvodné stretnutia budú skrátené a informatívne. Prosíme všetkých, ktorí sa úvodných stretnutí zúčastnia, aby mali rúško a papierové vreckovky. Nikto s príznakmi ochorenia COVID 19  do budovy nevstúpi.

Vedúci ZÚ podľa pokynov vykoná filter – dezinfekcia rúk a meranie telesnej teploty. Zároveň zodpovedá za vyzbieranie "Prehlásení o bezinfekčnosti“ ktoré je povinný podpísať zákonný zástupca dieťaťa prípadne člen ZÚ starší ako 18 rokov. Vedúci ZÚ zabezpečí tiež dodržanie  odstupu detí ako aj šachovnicové sedenie v triede. Maximálny počet prítomných na ZÚ je 30.

Deťom bude umožnený vstup do CVČ a do miestnosti určenej na ZÚ  najskôr 5 minút pred začiatkom stretnutia krúžku. Rodič/zákonný zástupca nevstupuje do budovy CVČ. Zo strany CVČ sú dodržiavané všetky potrebné opatrenia a vedúci ZÚ nosia rúško.

Ďalšie opatrenia sú vydané dodatkom v Školskom poriadku a v Organizačnom poriadku CVČ.

Stiahnite si Prehlásenie o bezinfeknosti

 

Príbeh hračiek

Tak ďalší týždeň plný zážitkov, srandy, dobrej nálady či nových kamarátov máme za sebou... Opäť bolo zaujímavo.

V Zootropolise je všetko OK

Ďalší prímestský tábor- Zootropolis máme za sebou. Bolo super, nechýbala dobrá nálada a každý si prišiel na svoje.

Lovecká sezóna ukončená

Tábor Lovecká sezóna bol úspešne ukončený. Spolu 34 detí nalovilo množstvo zážitkov, nových kamarátov a tiež trochu kondičky. Tešíme sa na ďalšie tábory s Vami.

Fotka Centrum voľného času Trstená.

Opatrenia počas prímestských táborov

Opatrenia, ktorým sa nevyhneme a ktoré budú platiť počas letných prázdnin

  • počet detí v prímestských táboroch majú svoj limit - max. 20. Preto využite čas a svoje dieťa do tábora zapíšte čím skôr.

  • všetci účastníci tábora sú  záväzne prijatí po uhradení poplatku za tábor, odovzdaní prihlášky, prehlásenia a vyhlásenia!!! Nech Vás neodradia papierovačky - nemusíte nič vymýšľať - stiahnite si ich na našej stránke www.cvctrstena.sk
  • každý deň pri príchode do LT prejdeme zdravotným filtrom - meranie teploty, dezinfekcia rúk... pre istotu... nie len deti, ale samozrejme aj vedúci táborov

  • počas celého dňa budeme dbať na pravidelné umývanie rúk a celkovú hygienu

  • podstatnú časť týždenného programu budeme zabezpečovať v prírode, na voľných priestranstvách a čerstvom vzduchu

  • denné programy táborov sa môžu meniť vzhľadom k počasiu a tiež vzhľadom k  aktuálnej situácii v súlade s odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva SR

  • Nosenie rúšok budeme vyžadovať pri návšteve interiéru akéhokoľvek zariadenia - knižnice, obchody, reštaurácie...

  • na cestovanie budeme využívať aj prostriedky hromadnej prepravy - vlaky a autobusy, preto je nutné, aby dieťa malo vybavenú preukážku na bezplatnú vlakovú prepravu. V prípade, že ju dieťa nemá, bude si cestu hradiť nad rámec základného poplatku za tábor

  • ak zistíte akékoľvek zmeny v zdravotnom stave Vášho dieťaťa , dajte nám prosím vedieť 

Meniacim podmienkam sa flexibilne prispôsobujeme a plánované opatrenia budeme upravovať/dopĺňať podľa aktuálnej situácie. V prípade otázok sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť, radi vám odpovieme na tel.č.:043/5392 129 - v pracovných dňoch  od 7.30 do 14.00, mimo týchto hodín na tel.č.: 0918 764 706.