Prihláška na tábory 2021

        >>  TU STIAHNI <<

Aktualizácia výšky rodičovských poplatkov na školský rok 2019/2020

Oznamujeme , že v zmysle Všeobecne záväzného  nariadenia o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trstená číslo 6/2019 s  účinnosťou od 1.9.2019 sa stanovuje výška rodičovského poplatku za záujmové útvary v školskom roku 2019/2020 nasledovne :

čl. 5 VZN 6/2019 odst.1:

1.      Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so záujmovou činnosťou centra voľného času prispieva zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa, plnoletý žiak a dospelá osoba sumou vo výške 1,50 €.

  

Zároveň upozorňujeme, že podľa zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene niektorých zákonov § 116 ods. 7  môže zriaďovateľ rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitého predpisu.

 

Pokyny na školský rok 2018/2019

Záujmová činnosť CVČ začína 1.10.2018 a končí 31.05.2019

Prihlášku na ZÚ nájdete na hlavnej lište - "PRIDAJTE  SA  K  NÁM"

Rodičovský poplatok za krúžky v školskom roku 2018/2019 je 12,00 Eur na rok, t.j. 1,50 Eur/mesačne.

Poplatok za prvý polrok je potrebné uhradiť  najneskôr do 15.10.2018 osobne v CVČ, prípadne prevodom na č. účtu : SK71 0200 0000 0019 4717 7057.

Poplatok za druhý polrok odovzdá žiak alebo zákonný zástupca v CVČ prípadne na ten istý účet do 31.01.2019.

Po predložení dokladu zo sociálneho úradu, že rodina sa nachádza v hmotnej núdzi, bude rodičovský poplatok za ZÚ členovi ZÚ odpustený.

Každý člen ZÚ môže za daný poplatok 12,00 Eur navštevovať  ďalšie krúžky CVČ zdarma.

Záujemcovia o dobrovoľnú činnosť -  vedenie ZÚ - sú povinní vyplniť žiadosť, ktorú si vyzdvihnú v budove CVČ najneskôr do 16. septembra 2018. Žiadosť je tiež k dispozícii na stiahnutie na stránke - horná lišta "Pridaj sa k nám" - Žiadosť o vedenie ZÚ 

 

Žiaci si môžu na krúžkovú činnosť uplatniť vzdelávací poukaz, ktorý vydáva príslušná škola ktorú žiak navštevuje do 10.9. Preukaz treba odovzdať v CVČ najneskôr do 25. septembra 2018.