2% - ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE, SPOLU TO POSKLADÁME

V mene Centra voľného času Trstená a v mene nášho Občianskeho združenia MÁŠA Vás chceme požiadať  o finančnú podporu vo

forme darovania 2 % z dane. Každoročne stojíme pred novými výzvami s jediným cieľom – zvýšiť kvalitu starostlivosti o deti, mládež

         či dospelú populáciu. Je to nesmierne náročný proces a vyžaduje si veľa ľudského úsilia, času ale aj financií.

                                                                        Sme preto vďační za každé darované euro.

                                    Venujeme sa mnohým aktivitám, ktoré propagujeme aj na našom webovom sídle www.cvctrstena.sk

                                                                                  aj na facebooku Centra voľného času.

                                                                                    ÚPRIMNE VÁM ĎAKUJEME,

                                                                            ŽE SA ROZHODNETE DAROVAŤ NÁM 2%.

                                                                           Všetky informácie nájdete na tomto odkaze :

                                                   https://www.cvctrstena.sk/index.php/obcianske-zdruzenie-masa/2-z-dane

 

 

Aktualizácia výšky rodičovských poplatkov na školský rok 2023/2024

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trstená č. 6/2003 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trstená sa  mení výška rodičovského poplatku pre člena záujmového útvaru CVČ nasledovne :

  1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so záujmovou činnosťou centra voľného času prispieva zákonný zástupca mesačne sumou:
    1. 3,00 eur za dieťa navštevujúce materskú školu,
    2. 3,00 eur za žiaka základnej školy a študenta strednej školy s uplatneným vzdelávacím poukazom,
    3. 6,00 eur za žiaka základnej školy a študenta strednej školy bez uplatneného vzdelávacieho poukazu.
    4. Mesačný príspevok pre dospelú osobu je stanovený na 10,00 eur.
  2. Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.