Názov organizácie Centrum voľného času

Názov organizácie  Centrum voľného času
Sídlo Malý rad 53919, 028 01 Trstená
IČO 37810201
DIČ 2021650741
Štatutárny zástupca Ing. Zdenka Abrahamová
Web www.cvctrstena.sk
Profil
Centrum voľného času je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)
zákona č. 252006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných
prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
Verejné obstarávanie sa realizuje podľa opodstatnených požiadaviek, ktoré zabezpečujú
odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s jednotlivými referátmi.
Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a
stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo
verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie,
vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom „ Profile verejného obstarávateľa“.
 
Rok 2014
 
Stravovanie pre účastníkov podujatí (Projekt „Poďme spolu športom k zdraviu,
č. PL-SKZAIPPIII094)
Postup zadávania zákazky podľa §9 ods. 9 a §155m ods. 13 zákona č.252006 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Druh zákazky služby
Dátum zverejnenia 03.02.2014
Dátum zadania zákazky  13.02.2014
Dokumenty na stiahnutie  Výzva
 
Športové potreby (Projekt – Poďme spolu športom k zdraviu, č. PL-SKZAIPPIII094) 
Postup zadávania zákazky podľa §9 ods. 9 a §155m ods. 13 zákona č. 252006 Z.z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Druh zákazky tovary
Dátum zverejnenia 10.03.2014

Dátum zadania zákazky  01.04.2014

 

Dokumenty na stiahnutie :

Výzva

prieskum trhu - vyva portov potreby

Špecifikácia PDF