Aktualizácia výšky rodičovských poplatkov na školský rok 2023/2024

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trstená č. 6/2003 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trstená sa  mení výška rodičovského poplatku pre člena záujmového útvaru CVČ nasledovne :

  1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so záujmovou činnosťou centra voľného času prispieva zákonný zástupca mesačne sumou:
    1. 3,00 eur za dieťa navštevujúce materskú školu,
    2. 3,00 eur za žiaka základnej školy a študenta strednej školy s uplatneným vzdelávacím poukazom,
    3. 6,00 eur za žiaka základnej školy a študenta strednej školy bez uplatneného vzdelávacieho poukazu.
    4. Mesačný príspevok pre dospelú osobu je stanovený na 10,00 eur.
  2. Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.