Pokyny na školský rok 2018/2019

Záujmová činnosť CVČ začína 1.10.2018 a končí 31.05.2019

Prihlášku na ZÚ nájdete na hlavnej lište - "PRIDAJTE  SA  K  NÁM"

Rodičovský poplatok za krúžky v školskom roku 2018/2019 je 12,00 Eur na rok, t.j. 1,50 Eur/mesačne.

Poplatok za prvý polrok je potrebné uhradiť  najneskôr do 15.10.2018 osobne v CVČ, prípadne prevodom na č. účtu : SK71 0200 0000 0019 4717 7057.

Poplatok za druhý polrok odovzdá žiak alebo zákonný zástupca v CVČ prípadne na ten istý účet do 31.01.2019.

Po predložení dokladu zo sociálneho úradu, že rodina sa nachádza v hmotnej núdzi, bude rodičovský poplatok za ZÚ členovi ZÚ odpustený.

Každý člen ZÚ môže za daný poplatok 12,00 Eur navštevovať  ďalšie krúžky CVČ zdarma.

Záujemcovia o dobrovoľnú činnosť -  vedenie ZÚ - sú povinní vyplniť žiadosť, ktorú si vyzdvihnú v budove CVČ najneskôr do 16. septembra 2018. Žiadosť je tiež k dispozícii na stiahnutie na stránke - horná lišta "Pridaj sa k nám" - Žiadosť o vedenie ZÚ 

 

Žiaci si môžu na krúžkovú činnosť uplatniť vzdelávací poukaz, ktorý vydáva príslušná škola ktorú žiak navštevuje do 10.9. Preukaz treba odovzdať v CVČ najneskôr do 25. septembra 2018.