2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Oznam k otvoreniu činnosti CVČ od 5. 10. 2020

Milé deti, Vážení rodičia

Dňa 5. októbra 2020 začína v centre voľného času Trstená  krúžková činnosť. Pred zahájením výchovno-vzdelávacieho procesu Vás prosíme o rešpektovanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Zároveň Vás chceme informovať  o opatreniach v rámci záujmovej činnosti v CVČ.

Záujmová činnosť sa začne 5.10. – pondelok podľa rozvrhu jednotlivých krúžkov. Je na zvážení rodičov, či v aktuálnej situácii budú deti krúžky navštevovať. Členstvo v krúžkoch je dobrovoľné. Informácie o termínoch prvých stretnutí krúžku Vám dajú vedúci jednotlivých záujmových útvarov. Úvodné stretnutia budú skrátené a informatívne. Prosíme všetkých, ktorí sa úvodných stretnutí zúčastnia, aby mali rúško a papierové vreckovky. Nikto s príznakmi ochorenia COVID 19  do budovy nevstúpi.

Vedúci ZÚ podľa pokynov vykoná filter – dezinfekcia rúk a meranie telesnej teploty. Zároveň zodpovedá za vyzbieranie "Prehlásení o bezinfekčnosti“ ktoré je povinný podpísať zákonný zástupca dieťaťa prípadne člen ZÚ starší ako 18 rokov. Vedúci ZÚ zabezpečí tiež dodržanie  odstupu detí ako aj šachovnicové sedenie v triede. Maximálny počet prítomných na ZÚ je 30.

Deťom bude umožnený vstup do CVČ a do miestnosti určenej na ZÚ  najskôr 5 minút pred začiatkom stretnutia krúžku. Rodič/zákonný zástupca nevstupuje do budovy CVČ. Zo strany CVČ sú dodržiavané všetky potrebné opatrenia a vedúci ZÚ nosia rúško.

Ďalšie opatrenia sú vydané dodatkom v Školskom poriadku a v Organizačnom poriadku CVČ.

Stiahnite si Prehlásenie o bezinfeknosti